فائزه فاتحی

فائزه فاتحی

فیزیوتراپیست

ویزیت: شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها 12:00-8:30

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: