امیر حسین کازرونی

امیر حسین کازرونی

فیزیوتراپیست

ویزیت: شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها 20:00-14:30

یکشنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها 14:00-11:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: