دکتر محمد مهدی هادوی

دکتر محمد مهدی هادوی

پزشکی ورزشی

ویزیت: دوشنبه ها 16:00-14:30

پنج شنبه ها 12:00-10:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: