دکتر مسعود فشارکی

دکتر مسعود فشارکی

پزشکی ورزشی

ویزیت: شنبه تا پنج شنبه 15:00-9:30 و 22:00-17:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: