دکتر تقی هاشمی

دکتر تقی هاشمی

متخصص بیهوشی
اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: