دکتر نازیلا طیاری

دکتر نازیلا طیاری

بورد تخصصی تصویربرداری و اینترونشنال پستان-متخصص رادیولوژی
اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: