نمایشگاه گردشگری سلامت

چشم انداز - بیشتر

چشم انداز در شهرک سلامت بر اساس هفت هدف زیر تدوین میگردد .

هدف اول : طراحی یک برنامه منظم و گام به گام ، برای کمک به ساماندهی بهتر شهری از وضعیت موجود به نظم و انضباطی مطلوب در رابطه با سه عامل پزشک ، بیمار و مطب .

هدف دوم : تدوین یک برنامه مفصل و فراگیر برای دوره بهره برداری تحت عنوان " خدمات ما " در IHCC که پایه و اساس همه فعالیتهای شهرک سلامت خواهد بود . دراین برنامه تمامی نیازهای بیمار اعم از طبابت ، آزمایشگاه ، داروخانه ، فیزیوتراپی ، فروشگاههای لوازم پزشکی وخدمات مرتبط با آن همچنین رستورانهای مجهز به غذاهای سالم و امثال آن تامین می گردد .

هدف سوم : ساختن الگویی بهتر و قابل اجرا برای دیگر مراکزی که علاقمند به بهره مندی از این تجربه باشند اعم از اصفهان یا شهرهای دیگر کشور و ارائه این تجربه به آنها .

هدف چهارم : رویکرد آزاد و مبتنی بر عنصر رقابت و تشویق و خالی از هرگونه فشار و اجبار برای تحقق تحول ، تغییر ، تبدیل و اصلاح در مبانی خدمات پزشکی قبل از درمان و حفظ و ارتقاء سلامت مردم در شهر اصفهان است .

هدف پنجم : آغاز یک حرکت جدید بیمار محور در ایران به منظور حفظ سلامت پایدار برای بیماران بعد از دوره نقاهت . این برنامه الگوئی است از موسسات پیشرفته پزشکی کشورهای توسعه یافته دنیا که در این زمینه به نتایج درخشانی رسیده اند .

هدف ششم : بازگشائی رابطه ای وسیعتر و عمیق تر با پزشکان ، پژوهشگران ودانشمندان ایرانی خارج از کشور در حوزه پزشکی و سلامت .

هدف هفتم : جذب توریست سلامت با رویکرد کسب اعتبار علمی برای کشور از یکسو و از سوی دیگر ارزآوری و کمک به رونق اقتصاد کشور.

شرح مختصری در مورد اهداف هفت گانه رسالت :

هدف اول : طراحی یک برنامه منظم و گام به گام ، برای کمک به ساماندهی بهتر شهری از وضعیت موجود به نظم و انضباطی مطلوب در رابطه با سه عامل پزشک ، بیمار و مطب .

شرح مختصر هدف اول : برای تحقق این هدف شهرداری میتواند بهنگامی که IHCC با استانداردهای بالاتر و ارائه خدمات پزشکی با کیفیت بهتر شروع به کارکرد باکمک مقامات مسئول در حوزه پزشکی و سلامت آئین نامه ای تدوین نمایند که بر اساس آن روشی منطقی و بدون فشار را خواستار شوند . مثلاً شهرداری( اگر قانون اجازه دهد) با دفاع از حقوق شهروندی خواهد گفت، اکنون که در شهر خدمات ارزنده تری ارائه میشود ، پس پزشکان باید در حدود سرویس بهتری که در شهر عرضه میشود کیفیت ارائه خدمات خود را ارتقاء دهند . این امر ممکن است واقعاً موجب انتقال هیچ مطبی نشود و کسی را انتقال ندهد ولی حتماً باعث ارتقاء کیفی خدمات پزشکی و نیز سرویس بهتر به بیمار ( از جمله پارکینگ) خواهد شد ، که با توجه به مشارکت شهرداری در این طرح خود دست یافت ارزشمندی برای شهروندان و شهر خواهد بود .

هدف دوم : تدوین یک برنامه مفصل و فراگیر برای دوره بهره برداری تحت عنوان " خدمات ما " در IHCC که پایه و اساس همه فعالیتهای شهرک سلامت خواهد بود . دراین برنامه تمامی نیازهای بیمار اعم از طبابت ، آزمایشگاه ، داروخانه ، فیزیوتراپی ، فروشگاههای لوازم پزشکی وخدمات مرتبط با آن همچنین رستورانهای مجهز به غذاهای سالم و امثال آن تامین می گردد .

شرح مختصر هدف دوم : تدوین برنامه کاربردی برای محقق کردن هدف دوم باید حداقل با منظور داشتن مراتب ذیل همراه باشد .

الف : به منظور یافتن و برگزیدن برنامه ای بهینه برای دوره بهره برداری IHCC از برنامه های آزموده شده اینگونه مراکز در سطح کشورهای پیشرفته و مترقی دنیا الگوبرداری شده

که بایستی با تغییرات مختصری متناسب با شرایط کشورمان بومی سازی شود . در راستای این برنامه از پیشنهادات ارائه شده توسط اتاق فکر استفاده شده و از پیشنهاداتی که بعداً ارائه میشود در فصول برنامه اجرائی استفاده خواهد شد .

ب: مراتبی مانند منظور داشتن مسائل بهداشت عمومی محیط ، زیبائی محیط ، تدوین چگونگی سلسله مراتب عبور بیمار از مرحله ای به مرحله دیگر که باید بیمار به سهولت و بی دغدغه به ملاقات پزشک برسد و نیز مراتب مفصل و مشروح دیگری که در متن برنامه خواهد آمد .

ج: منظور داشتن مسائل عقیدتی ، رعایت آداب و رسوم ، به کارگیری فرازهائی از جامعه شناسی که خاصه در محیطهائی مانند IHCC مورد نیاز است و امثال آن در راستای احترام به بیمار ، همچنین به رسمیت شناختن اینکه بیمار و همراه او احتمالاً در اضطراب به سر میبرند و ضرورتاً باید با آنها با شکیبائی و مهربانی رفتار کرد باید مطمح نظر باشد.

د: در بخش IT شهرک سلامت ، برای هر بیمار یک فایل الکترونیکی سوابق و اطلاعات کامل پزشکی وی باز میشود . بیمار در هر کجای دنیا به هر پزشکی که مراجعه کند با ارائه

 Pass word اطلاعات و سوابق پزشکی او بلافاصله می تواند در جلوی روی پزشک قرار گیرد و بدین ترتیب از بسیاری از اشتباهات که گاه جبران ناپذیر است جلوگیری خواهد شد .

ه : به دلیل هدف گرفتن سلامت بهینه برای بیمار تحت این برنامه پیگیریهای مکرر و ادواری از وضعیت بیمار به انجام میرسد . برنامه ای که تحت Data داده شده به سیستم بطور اتوماتیک هشدارهای لازم را ارائه میکند . تحت این برنامه بیمار مکرر هشدارها و مراقبتهای ضروری را به طرق مختلف مانند SMS ، EMAIL و امثال آن دریافت میکند تا اولاً مراقبت پیوسته او مورد غفلت واقع نشود و ثانیاً نیازی به صرف وقت ، صرف هزینه و مراجعه مکرر به IHCC نباشد . شرح کامل و کاربردی این بندها در فصول برنامه توسط واحد کنترل پروژه ارائه خواهد شد .

هدف سوم : ساختن الگویی بهتر و قابل اجرا برای دیگر مراکزی که علاقمند به بهره مندی از این تجربه باشند اعم از اصفهان یا شهرهای دیگر کشور و ارائه این تجربه به آنها .

شرح مختصر هدف سوم : بر اساس این هدف شهرک سلامت برای دیگر نقاط اصفهان یا شهرهای دیگر کشور نیز الگو و نمونه قرار خواهد گرفت لذا بایستی از ثبت کامل طراحی مهندسی شهرک سلامت گرفته تا آزمون و خطاهائی که گریزی از آن نبوده همچنین تدوین روشها و برنامه های دوره بهره برداری که اوقات فراوانی صرف آن شده و صدها رخداد مختلف دیگر که تجربه های گرانقیمتی در آن به کار گرفته اند همه و همه مستند شود و با روشهای پیش رفته علمی در واحد کنترل پروژه طبقه بندی و نگهداری شود . امکان پذیرشدن ارائه این تجربه به دیگران با توجه به اینکه اولین تجربه در ایران است بستگی تام به ذخیره سازی ، مستند سازی و طبقه بندی آن به روشهای علمی دارد .

هدف چهارم : رویکرد آزاد و مبتنی بر عنصر رقابت و تشویق و خالی از هرگونه فشار و اجبار برای تحقق تحول ، تغییر ، تبدیل و اصلاح در مبانی خدمات پزشکی قبل از درمان و حفظ و ارتقاء سلامت مردم در شهر اصفهان است .

شرح مختصر  هدف چهارم : بر مبنای این هدف گرچه شهرداری اصفهان بعنوان یک شریک در IHCC و مهمتر از آن مسئول ساماندهی شهر اصفهان خواستار سبک شدن حجم فراوان ارجاع بیماران از چندین نقطه پر ترافیک شهری می باشد معهذا قصد اعمال هیچ نوع فشار و اجباری را برای انتقال مطب پزشکان به محلهای دیگر ندارد . بلکه رویکرد برنامه عمدتاً تشویق و رقابت و انتقال ترجیحی است . ضمن اینکه شهرک سلامت اولاً ظرفیت پذیرش تمامی پزشکان را ندارد . ثانیاً IHCC شرایط و ضوابطی خواهد داشت که همگان علاقمند به قبول آن شرایط نمی باشند .

هدف پنجم : آغاز یک حرکت جدید بیمار محور در ایران به منظور حفظ سلامت پایدار برای بیماران بعد از دوره نقاهت . این برنامه الگوئی است از موسسات پیشرفته پزشکی کشورهای توسعه یافته دنیا که در این زمینه به نتایج درخشانی رسیده اند .

شرح مختصر هدف پنجم :

 الف : اجرای این برنامه " بیمار محور "  اساساً خود یک پروژه است که در کشورهای پیشرفته دنیا تحت عنوان CARE MORE به اجرا در آمده است . یکی از پایه گذاران ایرانی این طرح در آمریکا که نیز از همراهان IHCC می باشند جهت اجرائی شدن این اهداف با شهرک سلامت اصفهان همکاری می نمایند . ایشان در جلسه ای که با کمیته راهبردی IHCC اصفهان داشتند اظهار نمودند که موسسه CARE MORE در پرتو اجرای این پروژه علاوه بر تحقق هدف اصلی که تامین سلامت بهینه برای جامعه است نیز درآمد قابل توجهی کسب میکند .

ب: IHCC پیرو اهداف خود و نیز با توجه به این امر که شهرداری اصفهان با تعهدات شهروندمداری شریک پروژه است ، قصد دارد در ایجاد تغییر و تحول و اصلاح خدمات قبل ازدرمان الگوسازی نماید تا بلکه این امر به تدریج فراگیر شود و به قاعده و ضابطه ای مقبول و مقرر تبدیل گردد.

هدف ششم : بازگشائی رابطه ای وسیعتر و عمیق تر با پزشکان ، پژوهشگران ودانشمندان ایرانی خارج از کشور در حوزه پزشکی و سلامت .

شرح مختصر هدف ششم :

الف : شهرک سلامت با دعوت از پزشکان برجسته ایرانی در خارج از کشور برای درمان بیماران خاصی که به IHCC مراجعه میکنند کوشش خواهد نمود که در صورت نیاز بیمار به جراحی ، با بهره مندی از بیمارستان معین IHCC و بکارگیری سیستم مجازی الکترونیکی در

ویزیت بیماران ، نه تنها امکانات تامین این خدمات پزشکی را فراهم نماید، بلکه ارتقاء سطح سرویس دهی بیمارستان معینIHCC را موجب شود.

تا این مرحله شخصیتهای برجسته ای مانند پروفسور سمیعی و پروفسور موحد و دکتر میرزائیان همکاری خود را با شهرک سلامت اعلام نموده اند که IHCC بدان مباهی و مفتخر است .

ب : در طی این برنامه پزشکان ، دانشمندان و پژوهشگران خارجی نیز به کشورمان دعوت خواهند شد و با برگزاری همایشهای علمی در حوزه پزشکی و سلامت سطح دانش و اطلاعات پزشکان هموطن ما نیز در خصوص خدمات قبل از درمان ارتقاء خواهد یافت .

هدف هفتم : جذب توریست سلامت با رویکرد کسب اعتبار علمی برای کشور از یکسو و از سوی دیگر ارزآوری و کمک به رونق اقتصاد کشور.

شرح مختصر هدف هفتم : جذب توریست سلامت از چند زاویه حائز اهمیت است

اول : اینکه افراشتن یک بیرق علمی تخصصی در حوزه پزشکی و سلامت است ، که برای کشورمان اقدامی فاخر و عزتمند است .

دوم : اینکه توریست سلامت نیز بخشی از تحقق اهداف IHCC خواهد بود که اساساً فارغ از ملیت و مرام هدفش ایجاد سلامت بهتر برای انسانهاست .

سوم : اینکه توریست سلامت انتظاراتی در حد استانداردهای جهانی دارد و حضور مکرر اینگونه بیماران در IHCC هشدار پیوسته ایست که شهرک سلامت به نوسازی و بازسازی و مدرنیزه کردن تجهیزات پزشکی خود بپردازد و آخرین دستاوردهای علمی ، سلامت و استانداردهای لازم در سطح جهان را رعایت کند .

چهارم : اینکه توریست سلامت می تواند منبع ارزی خوبی برای بهینه سازی و مدرنیزه کردن شهرک سلامت و همچنین تامین کننده بخشی از هزینه های ارزی بیمارستانهای معین IHCC باشد .

شرح گسترده ، کامل ، کاربردی و زمان بندی این رسالت در پرتو چشم انداز خواهد آمد و با همکاری واحد کنترل پروژه عملیاتی خواهد شد .