نمایشگاه گردشگری سلامت

بیمارستان

بیمارستان:

در راستای تکامل پروسه درمان و بنا به درخواست جمعی از پزشکان فرهیخته و صاحب نام اصفهان موسس شهرک سلامت احداث یک بیمارستان مدرن و جنرال را پذیرفت. این مجموعه بیمارستانی شامل بخشهای تخصصی و فوق تخصصی از جمله  کودکان ،  زنان و مامائی ، داخلی و بخش ها و اتاق های عمل مرتبط با جراحی های مختلف است که هر کدام مستقل و ممیز از یکدیگر هستند . کاری که برای اولین بار در ایران تجربه میشود.
فاز اول این مجموعه بیمارستانی شامل 400 تخت بیمارستانی و تجهیزات مربوطه خواهد بود . رویکرد جذب توریست سلامت نیز که زمینه های آن در کشورمان وجود دارد و کوشش بر توسعه آن داریم  هدف دیگر موسس از  تاسیس این بیمارستان است.
در این بیمارستان فعالیت های آموزشی و پژوهشی نیز برقرار خواهد شد.