نمایشگاه گردشگری سلامت

پاراکلینیک ها

پارا کلینیک ها:

مرکز جامع پرتو پزشکی شامل امکانات تشخیصی و درمانی مانند ام آر آی ، سی تی اسکن مولتی اسلایس ، بخش رادیولوژی تمام دیجیتال ، پت اسکن ، اسپکت سیتی ، دستگاههای رادیوتراپی ، بخش شیمی درمانی و سایبرنایف. مجتمع آزمایشگاهی شهرک سلامت اصفهان شامل آزمایشگاههای کلینیکال ، پاتولوژی و سیتولوژی ، ژنتیک ،مولکولار ، مواد غذایی و آب با آخرین فناوری های جدید تشخیصی منطبق بر اتوماسیون و استانداردهای ملی و بین المللی ، داروخانه مراکز مجهز توانبخشی و فروشگاههای مرتبط