اخبار

سفارش کامپیوتری داروها به جای تجویز دست نویس داروها بوسیله پزشکان در گروهی از بیمارستان ها در آمریکا

سفارش کامپیوتری داروها به جای تجویز دست نویس داروها بوسیله پزشکان در گروهی از بیمارستان ها در آمریکا باعث ۶۶ درصد کاهش خطای پزشکی شده است

حضور مقام وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرک سلامت اصفهان

آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در معیت مقام ریاست جمهوری به اصفهان سفر کرده بود، از شهرک سلامت و کلینیک های آماده واگذاری این مجتمع بازدید نمود.

میهمانی ایرانی از دانشگاه هاروارد

آقای دکتر رضا رهبر رئیس بخش جراحی کودکان بیمارستان بوستون وابسته به دانشگاه هاروارد میهمان فصل گذشته (زمستان 93) شهرک سلامت بودند.

ده برابر ارزآوری در جذب گردشگر سلامت

گردشگر سلامت نسبت به سایر گردشگرهاحدود ده برابر ارزآوری برای کشور دارد.گردشگر می توانددر افزایش تولید ناخالص ملی نیز تاثیرداشته باشد.

شهرک سلامت راه توسعه توریسم درمانی

خبرها حاکی از آن است شهرک سلامت اصفهان که عنوان نخستین شهرک سلامت در خاورمیانه را با خود یدک می‌کشد، پس از گذشت سه سال تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.